Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kabal's Bot Sanal Robot Asistan olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bot'a muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına Kabal's Bot Sanal Robot Asistan olarak gereken teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kabal's Bot Sanal Robot Asistan ile güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Kabal's Bot Sanal Robot Asistan bünyesinde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

Kabal's Bot Sanal Robot Asistan

Gizlilik Politikasının Amacı

Kişisel verilerin korunması ve kanunlara uyum sağlanması temel prensibimizdir. Kabal's Bot Sanal Robot Asistan (Bundan sonra “Kabal's Bot” veya “Bot” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Botumuz daima kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bot içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de Kabal's Bot olarak Kanunların getirdiği tüm sorumluluklara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

Toplanan Veri Türleri

KİŞİSEL VERİ: Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Discord'a bağlı kullanıcı kimlik numarası (ID)
 • Discord'a bağlı kullanıcı adı (username)
 • Discord'a bağlı kullanıcı fotoğrafı (avatar)
 • Discord'a bağlı kullanıcı ayrımcı (discriminator/tag)
 • IP Adresi
 • Ad ve soyad
 • E-posta adresi
 • Telefon numarası
 • Adres bilgileri
 • Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf servis sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google Analytics
 • Cloudflare
 • Shipy

Google Analytics Google Analytics, Google tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analizi hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izler ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılmaktadır. Google, kendi reklam ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir.
Google Analytics’i “devre dışı bırakma tarayıcı eklentisi” ‘ni yükleyerek etkinliğinizi Google Analytics’te kullanılabilir hale getirmeyi tercih edebilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript'in (ga.js, analytics.js ve dc.js) Google Analytics ile ziyaret etkinlikleriyle ilgili bilgileri paylaşmasını önler.

Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik ve Şartlar web sayfasını ziyaret edin.

Cloudflare Cloudflare ("Cloudflare Inc.", "cloudflare.com"), Hizmetlerimizin güvenliğini sağlayan ve sürdüren üçüncü taraf bir hizmettir. Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, tıpkı çoğu web sitesini ve hizmeti ziyaret ettiğinizde ve onlarla etkileşimde bulunduğunuzda olduğu gibi, Cloudflare belirli bilgileri toplayacak ve günlük dosyalarında saklayacaktır. Bu bilgiler, İnternet Protokolü (IP) adreslerini, sistem yapılandırma bilgilerini, yönlendiren sayfaların URL'lerini ve yerel ayar ve dil tercihlerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bu bilgiler, bir web sayfası her yüklendiğinde Cloudflare'dan alınan komut dosyaları tarafından toplanır. Cloudflare tarafından iletilen verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi Cloudflare'in Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz.

Shipy Shipy, Kabal's Bot abonelikleri için kullanılan bir ödeme servisidir. Ödeme yaptığınızda toplanan verileri Shipy'nin kendi KVKK Aydınlatma Metni üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Gizlilik Politikasının Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz;

 • Bot güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,
 • Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,
 • Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.

Sizlerden gelen bazı kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kanunun öngördüğü usullerde kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. İstatistik amacıyla kullanılan veriler halihazırda Kanunun düzenlemesine ve politikamızın kapsamın dâhil değildir. İşbu politikamızı Kabal's Bot olarak Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir.

Gizlilik politikası Kabal's Bot’un çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişileri, müşterileri, çalışanları ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktır. Bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Prensipler

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda Kabal's Bot açık rızaya dayanarak veya Kanuna uygun olarak topladığı ya da işlediği verilerde de işbu ilkeler geçerli olacaktır.

 • Hukuka Uygun Olması: Kabal's Bot gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi Kabal's Bot için önem arz etmektedir.

 • Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: Kabal's Bot gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi Kabal's Bot için önem arz etmektedir.

 • İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: Kabal's Bot muhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.

 • Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: Kabal's Bot gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir.

 • Gerektiğinde Güncel Olması: Kabal's Bot muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin Bote iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.

 • Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Kabal's Bot ticari faaliyetin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması için veri sahibinin verdiği onay çerçevesinde veya kanunen öngörülen istisnalar çerçevesinde açık rıza almaksızın verileri işlemektedir. Ticari faaliyetinin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması amacı dışında kişisel verileri işlemez ve kullanmaz. Üçüncü kişilerin kullanmasına ve işlenmesine izin vermez.

 • Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre Kadar Muhafaza Edilmesi: Kabal's Bot elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi Uyarınca Bilgi Talep Eden İlgilinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu” Kabal's Bot tarafından hazırlanarak internet sitesine yüklenmiştir. Kişisel verileri işlenen sizler internet sitemizdeki başvuru usul ve esaslarına uyarak yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Kabal's Bot tarafından re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

Cimrilik İlkesi

Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Botimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir.

Kabal's Bot tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler Bot sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.

Verilerin Gizliliği ve Güvenliği

Kabal's Bot olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Botimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Kabal's Bot ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu Bot gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır. Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız üçüncü kişilerden de veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

Verilerin Güncelliği

Kabal's Bot bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler talep güncellenir. Buna ilişkin gerekli önlemler de Kabal's Bot tarafından alınır.

Verilerin Doğruluğu

Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi Kabal's Bot tarafından benimsenmiştir. Kabal's Bot müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus Hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle işlemler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi Kabal's Bot’ ye ait Aydınlatma Metinlerindeki amaçlar paralelinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Aydınlatma Metinleri işlenen kişisel veriye ve/veya özel nitelikli kişisel veriye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Aydınlatma Metinlerindeki farklılığa paralel olarak kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları da değişkenlik gösterebilmektedir.

Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kabal's Bot ticari faaliyetlerini yürütebilmek, hizmetin ifasını sağlayabilmek ve meşru amaçları gerçekleştirebilmek adına kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilir. Söz konusu veriler hiçbir zaman Hukuka Aykırı hizmetler ve gayri meşru sebepler için kullanılmaz.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda ise ayrıca hassasiyet gösterilmektedir. Bu bağlamda özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen gerekli ve yeterli tüm önlemler de alınmaktadır.

Reklam Amacıyla Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu bağlamda ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”’te de açıkça düzenlenmiştir.

Kabal's Bot reklam amaçlı elektronik ticari ileti gönderirken yukarıda bahsi geçen Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır. Yine Kanuna uygun olarak onayın alınmasına ve onayın detaylarına riayet etmektedir. Söz konusu onay; her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir. Onayda esas olan ticari elektronik ileti alıcısının, ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının varlığı, elektronik iletişim adresi ve ad-soyadının bulunmasıdır.

Alıcıdan alınan onay, Botin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır.

Sözleşme İlişkisi İçerisinde Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme uyarınca toplanmış olan veriler onay alınmaksızın Kabal's Bot tarafından kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler müşterilerle iletişime geçerek güncellenebilir.

İş - Çözüm Ortakları ve Ticari Ortaklarla Paylaşılan Kişisel Veriler

Kabal's Bot kişisel verilerin paylaşılması konusunda Hukuka Uygun davranmayı ilke haline getirmiştir. Bu bağlamda iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır.

Kabal's Bot veri gizliliği taahhüttü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş - çözüm ortakları ve ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Veriler ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen bilgilerden edinilen veriler kişiler aleyhine kullanılamaz. Kabal's Bot sadece kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili karar alabilmektedir. Tüm bunlardan bahisle Kabal's Bot otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun davranmaktadır.

Yurt İçi ve Yurt Dışına Kişisel Verilerin Aktarılması

Kabal's Bot kişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi amacıyla iş-çözüm ortakları, gerçek ve tüzel kişiler, ticari ortakları ve hissedarları ile paylaşabilir. Yine Kabal's Bot tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Bu bağlamda Kabal's Bot’un kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde ve ilgili kişinin onayı ile yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisi haizdir.

Kabal's Bot, kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri aktarırken 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun davranmaktadır.

Bilgi Talep Eden İlgilinin Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kabal's Bot Kanun uyarınca veri işlenmeden önce ilgilinin onayının alınmasını gerektiğini, veri işlendikten sonra ilgilinin verisi hakkında bilgi talep etme, güncellenme, silinme, yok etme ve anonim hale getirme hakkının olduğunu kabul etmektedir.

İlgili kişiler “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu’na Kabal's Bot’un internet sitesinden ulaşarak kişisel verileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıda bahsedilen taleplere ilişkin başvurular Botin internet sitesinden veya Botten temin edilen başvuru formunun eksiksiz doldurulması ile yapılmaktadır. Başvuru formu ıslak imza ile imzalanarak (kimlik fotokopisi ile birlikte) Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, Botimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya kurumsal uzantılı e-posta adresine iletilebilecektir. Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Ek olarak başkası adına yapılan bilgi talebi de Bot tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına yapılan başvuru yapıldığı Kabal's Bot tarafından tespit edilirse; Kabal's Bot’un her türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin talepleri Kabal's Bot’ye ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Kabal's Bot gerekli görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir.

Gizlilik İlkesi

Kabal's Bot’ye muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı dışında, iş amacı dışında ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalanamaz.

Denetim ve İşlem Güvenliği

Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız Şirketlerden de veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte, devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak Kabal's Bot kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış denetimleri yaptırmaktadır.

Kişisel Veri İhlallerinin Bildirimi

Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Kabal's Bot kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder.

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bot söz konusu hususu direk Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için Botumuzun internet sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz.

GÜNCELLEME TARİHİ: 18.04.2021